הפחתת היטל השבחה כיצד?

הפחתת היטל השבחה כיצד?
כחלק בלתי נפרד מתוכנית ההתחדשות העירונית, בניינים שעוברים תמ"א 38 מגדילים את זכויות הבנייה שלהם, מגדילים את שטחם וגם את מספר הקומות שלהם. כלומר – חל שינוי בתב"ע (תוכנית בניין עיר), בעקבות החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. במצב כזה ייתכן ויוטל היטל השבחה על הדיירים, שיצטרכו לשלם אותו לוועדה המקומית כשהזכויות החדשות ימומשו. עם זאת חשוב לדעת שיש מה לעשות בשביל הפחתת היטל ההשבחה ולעתים אף לבטלו במקרים מסוימים, ולכן כדאי לבחון את הנושא לעומק עם משרדנו "פאנו שמאות".
כלשון החוק:
החייב בהיטל, אם אינו חולק על עצם ההיטל, רשאי לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בתוך 45 יום (אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) או בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה (אם לא נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) ולהגיש בקשה למנות שמאי מכריע מתוך הרשימה שאישר שר המשפטים. יו"ר מועצת שמאי המקרקעין יודיע בתוך 15 יום ממועד קבלת הפנייה על זהותו של השמאי המכריע שמינה. השמאי המכריע ידון ויכריע לגבי גובה החיוב, ויודיע על כך לוועדה ולחייב תוך 60 יום מיום תגובה אחרונה של הצדדים או מיום הדיון האחרון.

לפרטים נוספים צרו קשר